Προσλήψεις 6 ατόμων στον Αρχαιολογικό Χώρο Αμφίπολης Σερρών

10/12/2018 13:00    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου..

για την εκτέλεση εργασιών του ενταγμένου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” έργου «Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014 2020” Cooperation Programme sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE»,

 για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επόμενο Προηγούμενο