Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμαριάς μέσω ΑΣΕΠ

13/9/2018 16:47    ορισμένου χρόνου
Συμβασιουχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα πραγματοποιήσει το ΝΠΙΔ Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Χαρίτση εγκρίθηκε η σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, δηλαδή υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Επόμενο Προηγούμενο