Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 8 θέσεων στον δήμο Καλαμαριάς

9/9/2018 03:49    αναλυτικά

 Διαγωνισμός: 27011/14-08-2018 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 8 ) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2018-2019

Ειδικότητα: ΤΕ 101 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Κατάταξη υποψηφίων βάσει μορίων

Προσληφθέντες

Απορριπτέοι

Ειδικότητα: ΔΕ 102 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων

Κατάταξη υποψηφίων βάσει μορίων

Προσληφθέντες

Απορριπτέοι

Ειδικότητα: ΥΕ 103 ΥΕ Καθαριστών/τριών

Κατάταξη υποψηφίων βάσει μορίων

Προσληφθέντες

ΑπορριπτέοιΕπόμενο Προηγούμενο